Facebook Twitter Instagram YouTube flickr 

Seu electronica

Normativa del servicio de Reprografía

L'Institut posa a l'abast dels usuaris diferents sistemes de reproducció de documents, per tal d'evitar el deteriorament dels seus fons i facilitar-ne una correcta utilització.
Les reproduccions es faran respectant el que hi ha establert a la legislació sobre els drets de propietat intel·lectual i sota els següents criteris:

Per a la investigació
Es podran reproduir totalment les obres que siguin de domini públic o estiguin exhaurides. En tots els altres casos, la reproducció només podrà ser parcial i mai més d'un terç de l'obra, a menys que es disposi del permís del titular dels drets de propietat intel·lectual.

Per a ús públic i/o comercial
El sol·licitant de la reproducció serà el responsable de tramitar i obtenir els permisos necessaris dels titulars dels drets de propietat intel·lectual. En cas que l'Institut ostenti els drets de propietat intel·lectual, el sol·licitant haurà de fer constar en la seva petició l'obra a reproduir, l'abast de la reproducció i la finalitat per a la qual es sol·licita. En qualsevol cas, l'autorització serà amb caràcter no exclusiu. No serà necessària cap autorització, si l'obra ha passat a domini públic.

Per obtenir reproduccions dels fons bibliogràfics i documentals de l’Institut s’haurà de complimentar el formulari de Sol·licitud de Reproducció de documents i trametre’l al servei corresponent.

Un cop autoritzada la sol·licitud i prèvia liquidació de les tarifes es lliurarà el material sol·licitat.

Fotocòpia
Es podrà fotocopiar sempre que les seves característiques de conservació ho permetin:

  • Les obres de referència de les sales de lectura impreses posteriorment a l'any 1900
  • Les monografies del fons local impreses posteriorment a 1958
  • Les publicacions periòdiques impreses a partir de 1958

Fotocòpia per escaner
Es podran reproduir per aquest mitjà, qualsevol dels documents en suport bibliogràfic i gràfic que no puguin ser reproduïts per fotocòpia, si les seves característiques físiques i de conservació ho permeten

  • Les obres anteriors a 1901, obres posteriors en mal estat i obres molt utilitzades,
  • Les monografies del fons local impreses abans de 1958
  • Les publicacions periòdiques impreses amb anterioritat a 1958 Impressions electròniques Informació bibliogràfica accessible des del programa de gestió de biblioteques ALEPH.

Fotografia/diapositiva
Qualsevol document bibliogràfic, gràfic o d'altre tipus susceptible de ser reproduït.

(BOP, núm. 178 de 29 de desembre de 2005)