Facebook Twitter Instagram YouTube flickr 

Seu electronica

Plan Estrategic 2016

Presentem amb aquest document, el Pla Estratègic de Subvencions de l’Institut  d’Estudis Ilerdencs, en compliment de l'estipulat en la Llei General de Subvencions.

Un dels principis de la Llei 38/2003 General de Subvencions és el de la  transparència. Aquesta major transparència, juntament amb la gran varietat  d'instruments que s'articulen en la Llei, redunda de forma directa en un increment  dels nivells d'eficiència i eficàcia en la gestió de la despesa pública subvencional. 

En aquest sentit, una major informació sobre les subvencions farà possible eliminar  les distorsions i interferències que poguessin afectar al mercat, a més de facilitar la  complementarietat i coherència de les actuacions de les diferents Administracions  públiques evitant qualsevol tipus de solapament.

En aquesta línia de millora de l'eficàcia, la Llei en el seu article 8 igualment  estableix la necessitat d'elaborar un pla estratègic de subvencions com instrument  de planificació de les polítiques públiques que tinguin per objecte el foment d'una  activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública. 

Aquest Pla Estratègic ha de ser la connexió entre els objectius i efectes que es pretenen aconseguir, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, per tal  d'adequar les necessitats públiques, amb caràcter previ al naixement de les  subvencions i de forma plurianual.

L’Institut d’Estudis Ilerdencs al llarg dels anys ha donat resposta a les demandes socials i econòmiques tant de les entitats públiques com de les persones i entitats  privades de la Demarcació de Lleida amb mesures de suport econòmic. Dins dels diferents pressupostos, i amb diferents línies subvencionadores, s’ha promocionat  activitats i projectes de tipus cultural. I s’ha recolzat la xarxa associacionista de la  societat lleidatana.

Documents relacionats: