Facebook Twitter Instagram YouTube flickr 

Seu electronica

Estructura orgànica

L'estructura interna de l'IEI contempla dos tipus d'òrgans: els òrgans de govern (Presidència, Junta Rectora, Consell General i Direcció) i els òrgans funcionals (els Departaments i els Serveis).

Els primers compleixen funcions d'organització del govern intern i d'organització del seu funcionament administratiu. Els òrgans funcionals són aquells que tenen atribuïdes funcions tècniques de caràcter específic.

Presidència

La Presidència de la Diputació, ostenta la representació de l'IEI i executa dels acords de la Junta Rectora en l'àmbit econòmic i en l'àmbit de personal. Pot exercir també facultats disciplinàries i iniciar accions judicials i interposar recursos en nom de la institució. Els Estatuts de 1993 incrementen considerablement les atribucions del president.

Junta Rectora

És l'òrgan col·legiat que exerceix les funcions de govern juntament amb el president. Té facultats per decidir l'actuació en qüestions econòmiques, en la gestió tècnica i específica de l'IEI, en actuacions judicials i en l'àmbit de personal. Està constituïda pel president, el vice-president i el director de l'IEI, 5 membres representants del Consell General, 3 presidents dels Consells Comarcals de la demarcació, 1 representant del Conselh Generau d'Aran, 2 representants de la UdL, el director del Centre Associat de la UNED de Cervera i el de la Seu d'Urgell, el secretari i l'interventor de la Diputació, més un membre dels diferents grups polítics.

Consell General

El Consell General és l'òrgan que dona caràcter acadèmic a la Institució i el constitueixen un total de 36 consellers anomenats pel ple de la Diputació, per un període de quatre anys renovables per meitats cada dos. La seva acció s'inscriu en l'àmbit de les funcions específiques i es concreta en la formulació de propostes organitzatives que han de ser aprovades per la Junta Rectora per tal que tinguin efectivitat.

Direcció

La direcció ostenta la funció de dirigir l'activitat diària de la Fundació, exercir la direcció de personal, la gestió ordinària, la coordinació de les tasques dels departaments i seccions, i alhora dirigir i coordinar els serveis tècnics de la Fundació, redactar l'avantprojecte de pressupost ordinari, redactar el programa anual d'activitats i redactar la memòria.