Facebook Twitter Instagram YouTube flickr 

Seu electronica

Ajuts directes, nominatius i/o excepcionals (abans 2012)

Tramitació de subvencions directes concedides a partir de l'any 2012

A. Bases reguladores de les subvencions de la Diputació de Lleida i els seus organismens autònoms (BOP núm. 137, de 6/10/2005) B. Normativa reguladora de les subvencions nominatives i excepcionals de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms C. Modelatge administratiu per a la tramitació d’ajuts directes:

Models de justificació per a entitats públiques

1. Certificació de realització de l'actuació 2. Certificat de l'expedient administratiu de contractació (només és obligatori en els supòsits de pressupostos superiors a 30.000€ per obres o adquisicions de béns immobles, i 12.000€ per a serveis i subministraments). 3. Certificació d'obres

Models de justificació per a les entitats privades

1. Declaració de realització de l'actuació 2. Certificat de l'expedient administratiu de contractació (només és obligatori en els supòsits de pressupostos superiors a 30.000€ per obres o adquisicions de béns immobles, i 12.000€ per a serveis i subministraments). 3. Certificació d'obres