Facebook Twitter Instagram YouTube flickr 

Seu electronica

Ajuts directes, nominatius i/o excepcionals

Tramitació de subvencions directes concedides a partir de l'any 2012

A. Bases reguladores de les subvencions de la Diputació de Lleida i els seus organismens autònoms (BOP núm. 137, de 6/10/2005)

B. Normativa reguladora de les subvencions nominatives i excepcionals de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms

C. Modelatge administratiu per a la tramitació d’ajuts directes:

1. Formulari de la petició (sol·licitud)

2. Formulari d'alta de tercers per a entitats privades(OBLIGATORI: IBAN--full bancari)

3. Llistat codi beneficiaris. NACE.  

 

 

Models de justificació per a entitats públiques

1. a) Compte justificatiu simplificat (per a les subvencions que s'atorguin per a una quantia igual o inferior a 18.000,00€)

    b) Compte justificatiu (per a les subvencions que s'atorguin per a una quantia superior a 18.000,00€)

    c) Declaració responsable sobre publicitat

    d) Guia de comunicació per als beneficiaris dels ajuts

2. Certificat de l'expedient administratiu de contractació (Aquest document només és obligatori en els supòsits de pressupostos superiors a 39.999,99€ (IVA exclòs) per obres o adquisicions de béns immobles, i 14.999,99€ (IVA exclòs) per a serveis i subministraments).

3. Certificació d'obres

4. Model formulari d’activitats amb menors d’edat

Models de justificació per a les entitats privades

1. a) Compte justificatiu simplificat (per a les subvencions que s'atorguin per a una quantia igual o inferior a 18.000,00€)

    b) Compte justificatiu (per a les subvencions que s'atorguin pera una quantia superior a 18.000,00€)

    c) Declaració responsable sobre publicitat

    d) Guia de comunicació per als beneficiaris dels ajuts

2. Certificació d'obres

3. Declaració de l'expedient administratiu de contractació (Aquest document només és obligatori en els supòsits de pressupostos superiors a 39.999,99€ (IVA exclòs) per obres o adquisicions de béns immobles, i 14.999,99€ (IVA exclòs) per a serveis i subministraments).

4. Model formulari d’activitats amb menors d’edat

5. Declaració retribucions òrgans de direcció/administració.