Facebook Twitter Instagram YouTube flickr 

Seu electronica

Bases 2019

 

BASES DEFINITIVES 2019

 

(BOP 118 de 19 de juny de 2019).

La Junta Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, en la seva sessió número 3/19, de caràcter extraordinari, de 7 de maig, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per al Catàleg de Programació de l’Oferta Cultural.

D’acord amb el que disposa l’article 124.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret número 179/1995, de 13 de juny, les bases es van sotmetre a informació pública mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província 91, de 13 de maig de 2019.

Transcorregut el termini reglamentari, les bases han esdevingut definitives i es publica el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província.

 

BASES DEFINITIVES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL CATÀLEG DE PROGRAMACIÓ DE L'OFERTA CULTURAL.:

 

(BOP 73 de 12 de abril de 2019).

Anunci de les Bases definitives reguladores de la concessió de diferents línies de subvenció de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

 

 

La Junta Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, en la seva sessió número 1/19, de caràcter ordinari, de 5 de març, va aprovar inicialment les bases específiques que regulen la concessió

de subvencions de les línies següents:

 

BASES DEFINITIVES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE DIFERENTS LÍNIES DE SUBVENCIÓ:

 

  • SUBVENCIONS PER A CONSERVATORIS I ESCOLES DE MÚSICA.
  • SUBVENCIONS PER A PROJECTES CULTURALS.
  • SUBVENCIONS PER A PUBLICACIONS PERIÒDIQUES DE CARÀCTER LOCAL O COMARCAL.
  • SUBVENCIONS PER A PUBLICACIONS D’INTERÈS LOCAL I COMARCAL DE LES TERRES DE LLEIDA.
  • SUBVENCIONS PER A BIBLIOTEQUES I SALES DE LECTURA.
  • SUBVENCIONS PER A EQUIPAMENTS CULTURALS (BÉNS MOBLES).
  • SUBVENCIONS PER A EQUIPAMENTS CULTURALS (BÉNS IMMOBLES).
  • SUBVENCIONS PER A LA RESTAURACIÓ I REMODELACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL.

D’acord amb el que disposa l’article 124.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret número 179/1995, de 13 de juny, les bases es van sotmetre a informació pública mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província 48, de 8 de març de 2019.

Transcorregut el termini reglamentari, les bases han esdevingut definitives i es publica el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província.

Les bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms són les publicades en el Butlletí Oficial de la Província número 137, de 6 d’octubre de 2005.