Facebook Twitter Instagram YouTube flickr 

Seu electronica

Bases Provisionals 2019

 

BASES PROVISIONALS 2019

A Informació pública. Bases específiques reguladores de diverses línies de subvenció.

(BOP 48 de 08 de març de 2019).

La Junta Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, en la seva sessió número 1/2019, de 5 de març, va aprovar inicialment les bases específiques que regulen la concessió de subvencions de les línies següents:

 

 • BASES D’AJUTS PROVISIONALS SOTMESES A INFORMACIÓ PÚBLICA

   

 • SUBVENCIONS PER A CONSERVATORIS I ESCOLES DE MÚSICA.
 • SUBVENCIONS PER A PROJECTES CULTURALS.
 • SUBVENCIONS PER A PUBLICACIONS PERIÒDIQUES DE CARÀCTER LOCAL O COMARCAL.
 • SUBVENCIONS PER A PUBLICACIONS D’INTERÈS LOCAL I COMARCAL DE LES TERRES DE LLEIDA.
 • SUBVENCIONS PER A BIBLIOTEQUES I SALES DE LECTURA.
 • SUBVENCIONS PER A EQUIPAMENTS CULTURALS (BÉNS MOBLES).
 • SUBVENCIONS PER A EQUIPAMENTS CULTURALS (BÉNS IMMOBLES).
 • SUBVENCIONS PER A LA RESTAURACIÓ I REMODELACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL.

D’acord amb l’article 124.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret número 179/1995, de 13 de juny, les bases es sotmeten a informació pública per un termini de vint dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província. Transcorregut aquest termini, i en el cas que no es presenti cap reclamació i/o al·legació, l’acord d’aprovació de les bases esdevindrà definitiu de forma automàtica.  

Les bases específiques es poden examinar en la Secció d'Administració de l'IEI en dies feiners i horari d'oficina. Es podran consultar igualment a la pàgina web de l’Institut www.fpiei.cat

El text íntegre d’aquestes bases específiques es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província després de la seva aprovació definitiva. 

Les bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms són les publicades en el Butlletí Oficial de la Província número 137, de 6 d’octubre de 2005.